บริษัทได้ส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

โดยบริษัทคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รายงานโดยสุจริตให้บริษัททราบถึงการปฏิบัติงานที่ขัดหรือสงสัยว่าไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้องอย่างเหมาะสม

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสำหรับบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า เป็นต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตู้รับข้อร้องเรียนที่อยู่ภายในบริษัท

ได้แก่ อาคารรับรองลูกค้า, อาคารผลิต2, อาคารโรงอาหาร, อาคารโรงงานผลิตยางแท่ง

จดหมายทางไปรษณีย์

จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ”

ที่อยู่ :
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจสอบ : คุณรณชิต จินะดิษฐ์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น