นโยบายการกำกับดูแลกิจการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง | North East Rubber

คณะกรรมการมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

กฎบัตรคณะกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรเลขานุการบริษัท
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

นโยบายอื่นๆ

นโยบายด้านภาษี
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรายงานการมีส่วนได้เสีย
นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายสิทธิมนุษยชน
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบายการต่อต้านการทุจริต และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
นโยบายการจัดการและการพัฒนาความยั่งยืน
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม