ภาพรวมธุรกิจ | North East Rubber

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตยางที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

โดยเป็นผู้นำตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตโปร่งใสและยุติธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชนและสังคม รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ แยกตามภูมิศาสตร์
(หน่วย: ตัน)
ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ แยกตามผลิตภัณฑ์
(หน่วย: ตัน)
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติแยกตาม ภูมิศาสตร์
(หน่วย: ล้านบาท)
สัดส่วนการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

ลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้า

ในปี 2566 สามารถลดต้นทุน การใช้พลังงานประมาณ

129.2 ล้านบาท