เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์ | North East Rubber
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
12 ธันวาคม 2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566

กิจกรรมที่ผ่านมา

12 ธันวาคม 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
เวลา : 11:15 - 12:00 น. (Online Conference)
22 พฤศจิกายน 2566
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2566
12 กันยายน 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2566
เวลา : 14:15 - 15:00 น. (Online Conference)
21 สิงหาคม 2566
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2566
เวลา : 10:00 - 12:00 น.
13 มิถุนายน 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2566
เวลา : 11:15 - 12:00 น. (Online Conference)
15 พฤษภาคม 2566
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2566
เวลา : 09:00 - 10:00 น. (Online Conference)
10 เมษายน 2566
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (e-AGM)
27 มีนาคม 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
เวลา : 15:15 - 16:00 น.
20 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2565