นโยบายการจ่ายเงินปันผล | North East Rubber

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

อัตราการจ่ายเงินปันผล
(บาท/หุ้น)
รอบผลประกอบการ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่จ่ายปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น)
ปี 2566
1 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 25 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2566 8 ก.ย. 2566 0.05
ปี 2565
1 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 20 เม.ย. 2566 21 เม.ย. 2566 9 พ.ค. 2566 0.31
1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 23 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2565 7 ก.ย. 2565 0.07
ปี 2564
1 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 19 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2565 6 พ.ค. 2565 0.36
1 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 23 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2564 6 ก.ย. 2564 0.07
ปี 2563
1 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 22 เม.ย. 2564 23 เม.ย. 2564 7 พ.ค. 2564 0.15
1 ม.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 7 ม.ค. 2564 8 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564 0.06
ปี 2562
1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 29 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563 11 พ.ค. 2563 0.14
ปี 2561
1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 7 พ.ค. 2562 8 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2562 0.13