สิทธิของผู้ถือหุ้น | North East Rubber

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน

โดยยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อขายโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ สิทธิในการรับเงินปันผล การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ผ่านการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นต้น