มิติสิ่งแวดล้อม | North East Rubber
การผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อเป็นพลังงานทดแทนทางเลือก
4.38
เมกะวัตต์/ชั่วโมง
แผงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
4
เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ ปี 2565)
การบริหารจัดการน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพ
100%
ของน้ำเสียสามารถบำบัดและนำกลับมาใช้ในการกระบวนการผลิตได้ทั้งหมด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม
25,850
*tonCO2-eq
โดยมีเป้าหมายในการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ ในปี พ.ศ.2583
ผ่านการรับรองจากองค์กรคาร์บอนฟุตพริ้นท์

พัฒนากระบวนการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

NER ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยให้ความ สำคัญเรื่องการจัดการของเสียจากการผลิตและการบริโภคด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่การผลิตใหม่ หรือการนำกลับมาใช้ช้ำ พัฒนาไปสู่พลังงานสะอาด ลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ

นโยบายการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

ด้วยเจตจำนงของคณะกรรมการและผู้บริหารที่มุ่งมั่นผลักดันให้องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดปัญหามลภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินการครอบคลุมถึงทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบการจัดซื้อจัดหา การผลิต การกระจายสินค้าและการขนส่ง ตลอดจนการบริหารจัดการของเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

นโยบายการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
นโบบายการจัดการสิ่งแวล้อม (ISO14001/EMS)
  • มุ่งสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อนำมาปฏิบัติในองค์กรและพัฒนาระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ และการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเคร่งครัด
  • มุ่งมั่นให้เกิดความตระหนัก เรื่องการใช้ทรัพยากรพลังงาน น้ำ และการลดปริมาณขยะ ของเสียโดยการส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม