มิติสังคม | North East Rubber

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างความผูกพันและส่งเสริมศักยภาพของพนักงานผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

NER ถือว่าพนักงานทุกคนในบริษัทเป็นครอบครัว เดียวกันการดูแลทุกคนในครอบครัวถือว่าเป็นหัวใจแห่งความสำคัญด้วยเหตุนี้บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนา ศักยภาพเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความสามารถของพนักงาน เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯได้ ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายการสิทธิมนุษยชน
นโยบายความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการผลิตยางพาราอย่างยั่งยืน ตะหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายความปลอดภัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยใช้มาตรฐานความปลอดภัย ISO 45001 ในการบริหารงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานโดยคำนึงความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง และ เพื่อนร่วมงานในองค์กร

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน