นโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน | North East Rubber

นโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร จริยธรรมธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้วยคุณค่าความยั่งยืนที่เราจะส่งมอบโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผ่านนวัตกรรมการผลิตที่มีคุณค่าควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตและมอบสินค้าไปยังผู้บริโภคด้วยรอยยิ้มและความสุข

มิติเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

NER ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อให้การทำงานสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้มีอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นในการทำการตรวจสอบย้อนกลับและมีช่องทางในการเข้าถึงเกษตรกรมากขึ้น

พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตสินค้ารวมทั้งนวัตกรรมต่างๆในบริษัทที่สามารถเข้าถึงเกษตรกรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรมากขึ้น

มุ่งมั่นในการเพิ่มผลประเมินการกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

บริหารดูแลรักษาและจัดการห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งการจัดซื้ออย่างยั่งยืน

มิติสังคม

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างความผูกพันและส่งเสริมศักยภาพของพนักงานผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

NER ถือว่าพนักงานทุกคนในบริษัทเป็นครอบครัวเดียวกันการดูแลทุกคนในครอบครัวถือว่าเป็นหัวใจแห่งความสำคัญด้วยเหตุนี้บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความสามารถของพนักงาน เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

ดูแลและปฎิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมโดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ รสนิยมทางเพศ หรือบุคคลที่ทุพลภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การพัฒนาบุคคลากรในองค์กรโดยมีการวางแผนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

การดูแลสุขอนามัย และ ความปลอดภัยในการทำงาน

การดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อชุมชนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชนในสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม

พัฒนากระบวนการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

NER ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยให้ความสำคัญเรื่องการจัดการของเสียจากการผลิตและการบริโภคด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่การผลิตใหม่ หรือการนำกลับมาใช้ช้ำ พัฒนาไปสู่พลังงานสะอาดลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ

ใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การบริหารจัดการน้ำโดยการนำน้ำเสียจาก กระบวนการผลิตกลับมาบำบัดและนำกลับไป ใช้ในขบวนการผลิตใหม่

ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม