หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงาน

Q1/2566

ปริมาณการขาย ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
127,574
ตัน
รายได้จากการขาย ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
6,254
ล้านบาท
รายได้จากการขายในประเทศ
3,918
ล้านบาท
รายได้จากการขายต่างประเทศ
2,336
ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Q1/2566

สินทรัพย์รวม
15,164.91
ล้านบาท
รายได้รวม
6,288.49
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
314.38
ล้านบาท

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

แบบ 56-1 One Report ปี 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566
Fact Sheet ไตรมาสที่ 1/2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

13 มิถุนายน 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2566

การพัฒนาความยั่งยืน

มิติเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

มิติสังคม

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างความผูกพันและส่งเสริมศักยภาพของพนักงานผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

มิติสิ่งแวดล้อม

พัฒนากระบวนการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน