11 สิงหาคม 2566
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
24 เมษายน 2566
การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
10 เมษายน 2566
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
15 มีนาคม 2566
แจ้งมติกรรมการเรื่อง การลาออกของกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
อ่านเพิ่มเติม
10 มีนาคม 2566
เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
17 กุมภาพันธ์ 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล การขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม