ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | North East Rubber

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

25,680

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

99.99


ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

27,539

(Free float)

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

62.96

(%Free float)


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ 505,135,800 27.34
2 นายจิรายุส จึงธนสมบูรณ์ 84,164,500 4.55
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 58,977,877 3.19
4 น.ส. มธุชา จึงธนสมบูรณ์ 36,665,900 1.98
5 น.ส. วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์ 29,400,000 1.59
6 นายนิติ วณิชย์จิรัฐติกาล 18,761,400 1.02
7 นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 17,920,000 0.97
8 นายมานิต วัฒนเสน 17,710,000 0.96
9 นายณัฐชาต คำศิริตระกูล 16,999,999 0.92
10 นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร 13,800,000 0.75
11 นายชัยรัตน์ ตันชัชวาล 11,344,900 0.61
12 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,900,000 0.59
13 นายนริศ จิระวงศ์ประภา 10,000,000 0.54
14 นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ 9,577,000 0.52