ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

28,323

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

99.99


ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

27,539

(Free float)

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

62.96

(%Free float)


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ 505,135,800 27.34
2 นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์ 92,125,200 4.99
3 น.ส. มธุชา จึงธนสมบูรณ์ 41,165,900 2.23
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37,234,611 2.02
5 น.ส. วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์ 33,100,000 1.79
6 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 20,700,000 1.12
7 นาย มานิต วัฒนเสน 17,710,000 0.96
8 นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล 17,082,200 0.92
9 นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 13,800,000 0.75
10 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,900,000 0.59