การประชุมผู้ถือหุ้น | North East Rubber
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (วันที่เผยแพร่ : วันที่ 5 ตุลาคม 2566)
1.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2.แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แบบ ก.)
3.แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)
4.แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567