การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (วันที่เผยแพร่ : วันที่ 10 มีนาคม 2566)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เอกสาร
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระสำหรับการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้น
สิ่งที่แนบมาด้วย 6 ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สิ่งที่แนบมาด้วย 7 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่แนบมาด้วย 8.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
สิ่งที่แนบมาด้วย 8.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
สิ่งที่แนบมาด้วย 8.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่แนบมาด้วย 9 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (วันที่เผยแพร่ : วันที่ 5 ตุลาคม 2565)
1.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2.แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แบบ ก.)
3.แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)
4.แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566