ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ | North East Rubber
10 พฤษภาคม 2562
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัท
อ่านเพิ่มเติม
26 เมษายน 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
26 เมษายน 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
09 เมษายน 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์
อ่านเพิ่มเติม
21 มีนาคม 2562
แจ้งกรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม
12 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561(แก้ไขPDF)
อ่านเพิ่มเติม
12 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เรื่องการจ่ายปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562(เพิ่มTemplat)
อ่านเพิ่มเติม
12 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เรื่องการจ่ายปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม
12 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
อ่านเพิ่มเติม
12 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
อ่านเพิ่มเติม
12 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม