ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ | North East Rubber
18 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
18 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
18 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
อ่านเพิ่มเติม
18 กุมภาพันธ์ 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
18 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
13 มกราคม 2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญและการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิNER-W1 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
12 มกราคม 2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
อ่านเพิ่มเติม
05 มกราคม 2564
แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NER - W1)
อ่านเพิ่มเติม
05 มกราคม 2564
ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
05 มกราคม 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
24 ธันวาคม 2563
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
22 ธันวาคม 2563
หุ้นเพิ่มทุนของ NER เริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม