ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ | North East Rubber
11 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
24 เมษายน 2566
การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
10 เมษายน 2566
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
15 มีนาคม 2566
แจ้งมติกรรมการเรื่อง การลาออกของกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
อ่านเพิ่มเติม
10 มีนาคม 2566
เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
17 กุมภาพันธ์ 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล การขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
17 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
17 กุมภาพันธ์ 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
17 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
06 มกราคม 2566
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
08 พฤศจิกายน 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) แก้ไข
อ่านเพิ่มเติม
08 พฤศจิกายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม