ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ | North East Rubber
22 เมษายน 2564
แจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
22 เมษายน 2564
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564
อ่านเพิ่มเติม
22 เมษายน 2564
เผยแพร่รายงานการประขุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2564
การไม่ปรับสิทธิของ NER-W1
อ่านเพิ่มเติม
09 เมษายน 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
25 มีนาคม 2564
แจ้งเพิ่มเติมช่องทางการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (แก้ไขครั้งที่2)
อ่านเพิ่มเติม
25 มีนาคม 2564
แจ้งเพิ่มเติมช่องทางการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)"(แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
24 มีนาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด การออกหุ้นกู้ (แก้ไขครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม
24 มีนาคม 2564
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
24 มีนาคม 2564
แจ้งเพิ่มเติมช่องทางการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)"
อ่านเพิ่มเติม
18 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด การออกหุ้นกู้ (แก้ไขครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม
18 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด การออกหุ้นกู้ (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม