ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ | North East Rubber
09 สิงหาคม 2564
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
20 กรกฎาคม 2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ (IPO) และการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NER-W1)
อ่านเพิ่มเติม
29 มิถุนายน 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ NER เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม
22 มิถุนายน 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NER-W1 (F53-5)(แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
21 มิถุนายน 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NER-W1 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
01 มิถุนายน 2564
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NER-W1)
อ่านเพิ่มเติม
01 มิถุนายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ NER-W1
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2564
แจ้งรายละเอียดการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม