ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ | North East Rubber
21 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
17 มกราคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ (IPO) และการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NER-W1)(แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
17 มกราคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ (IPO) และการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (NER-W1)
อ่านเพิ่มเติม
17 มกราคม 2565
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
21 ธันวาคม 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ NER เริ่มซื้อขายวันที่ 22 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
21 ธันวาคม 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
20 ธันวาคม 2564
ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในสื่ออิเล็คทรอนิคส์
อ่านเพิ่มเติม
16 ธันวาคม 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NER-W1 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
13 ธันวาคม 2564
แจ้งการจดทะเบียนเลิกของบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
22 พฤศจิกายน 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
อ่านเพิ่มเติม
16 พฤศจิกายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ NER-W1(แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤศจิกายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ NER-W1
อ่านเพิ่มเติม