ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ | North East Rubber
08 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
05 ตุลาคม 2565
ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
08 กันยายน 2565
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2565
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 กรกฎาคม 2565
รายงานการใชเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม
31 พฤษภาคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ NER เริ่มซื้อขายวันที่ 1 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
27 พฤษภาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NER-W1 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม