ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ | North East Rubber
10 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
26 เมษายน 2565
28 เมษายน 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NER-W1
อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
18 เมษายน 2565
การไม่ปรับสิทธิของ NER-W1
อ่านเพิ่มเติม
07 เมษายน 2565
มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
25 มีนาคม 2565
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ NER-W1
อ่านเพิ่มเติม
17 มีนาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการซื้อขายหลักทรัพย์ NER-W1
อ่านเพิ่มเติม
07 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2565
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป การออกหุ้นกู้ การเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม